Ochrana osobných údajov

Úvodné ustanovenia

  1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

Prevádzkovateľ: HPonline.SK, spol. s.r.o., IČO: 36752151, Vajnorská 137, Bratislava 831 04

Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

Prevádzkovateľ e-shopu www.hponline.sk ako správca Osobných údajov /ďalej len OÚ/ týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Zákazníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

Zákazník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

V súvislosti s nákupom tovaru a služieb dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou

 

E-shop nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia 16-rokov môže náš e-shop používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca. V prípade neudelenia súhlasu nás neodkladne kontaktujte na info@hponline.sk.

 

Účel a doba spracovania OÚ

Prevádzkovateľ spracováva OÚ pre nasleovné účely:

plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

OÚ budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

Zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti zaúčelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj.

Marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.)

daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú OÚ ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom

plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Zákazníkovi. 

marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

 

Ochrana OÚ a informácie o spracovaní

Pokiaľ Účastník neposkytne svoje OÚ, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa a nepodliehajú súhlasu Zákazníka

Po uplynutí lehôt Prevádzkovateľ OÚ vymaže.

Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné OÚ. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých OÚ je zodpovedný Zákazník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nemá zodpovednosť.

Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám len ak sa jedná o dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka,

Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

Práva Zákazníka súvisiace so spracovaním

Práva Zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

-na opravu poskytnutých Osobných údajov;
-na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
-na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
-podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
-právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
-právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
-právo na odvolanie súhlasu.

Zákazník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese info@hponline.sk

V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho OÚ, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môže:

- požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@hponline.sk

- namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@hponline.sk aby   Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu. Prevádzkovateľ je povinný takúto námietku okamžite spracovať a informovať Účastníka. V prípade, že Prevádzkovateľ námietku nespracuje, má Zákazník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak uplatní Zákazník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti.

Prijatie žiadosti je možné iba prostredníctvom emailovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti.

Pokiaľ Zákazník uplatní niektoré z práv má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Zákazníka.

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných OÚ účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní OÚ sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.09. 2018.

 

HPonline.SK, spol. s r.o.
Vajnorská 137
83104 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 36752151
IČ DPH (DIČ): 2022347536